Meet the Board

Yuri Chen - President .HEIC

Yuri Chen

President

  • LinkedIn

Zayyan Ali

Senior Vice President

  • LinkedIn

Gavin Gao

Vice President of Marketing

  • LinkedIn

Corey Zhou

Vice President of Education

  • LinkedIn

Maggie Wu

Vice President of Operations

  • LinkedIn

Amoy Lin

Vice President of Finance

& DEI Chair

  • LinkedIn

Lina Lin

Director of Marketing

  • LinkedIn

Jenny Zhao

Director of Marketing

  • LinkedIn

Ann Yang

Director of Events

  • LinkedIn
Gabriella Di Domenico Director of Operations.JPG

Gabriella Di Domenico

Director of Operations

  • LinkedIn